ثبت نام جهت عضویت در کانون مهندسین نوشهر

مراحل تصويب شدن عضويت در کانون

الف ) ارائه مدارک زير:
1کپي شناسنامه
2- کپي برابر اصل شده مدارک تحصيلي (کارداني - کارشناسي - کارشناسي ارشد و ...)
3- کپي برابر اصل شده کارت ملي 
4- کپي کارت پايان خدمت 
5- کپي کارت عضويت نظام (در صورت وجود)
6- کپي پروانه اشتغال (در صورت وجود)
7- دو قطعه عکس (4*3) 
8- يک عدد پوشه آيدين آبي 
9- گيره پوشه
10- گواهي سکونت 
11- تکميل دو عدد فرم مخصوص کانون
12- اسکن کليه مدارک فوق در CD
13- واريز مبلغ حق عضويت 2/500/000 ريال به حساب شماره 33143041/93 نزد بانک ملت به نام کانون مهندسين نوشهر
ب ) امضاء مسئول امور اداري و مالي به منظور تائيد وجود مدارک مورد نياز
ج) بررسي مدارک توسط هيأت مديره و اعلام نظر کتبي با امضاء يکي از اعضاء هيأت مديره مبني بر تائيد محل سکونت
د) امضاء هيأت مديره و بازرس
ه) امضاء رئيس هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر پس از تعيين شماره عضويت و تاريخ ثبت آن در محل مربوطه
و) صدور کارت عضويت و تحويل به مهندس مربوطه

توضيح : در صورتيکه با عضويت متقاضي موافقت نگردد مبلغ واريزي عودت داده خواهد شد.

* در صورت تائيد عضويت پرداخت مبلغ حق عضويت ساليانه اعضاء هر ساله مطابق مصوبه مجمع عمومي، تا پايان همان سال الزامي مي­باشد.


                                         دانلود فرم ها