اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 214
مسئول: داود  علی جمشيدی  رشته:  عمران   پایه:  2
تلفن: 09113913195
آدرس: پاساژ شايگان_طبقه اول_واحد 5
اعضا:  
علیرضا  جهاندار  رشته:  برق   پایه:  3
ساناز  عاصفی  رشته:  معماری   پایه:  3
رضا  قنبری  رشته:  معماری   پایه:  3
فرشید  جعفرزاده  رشته:  عمران   پایه:  1
خيرالله  فرجی پول  رشته:  عمران   پایه:  1