رزومه
  نام: محمد وريج كاظمی

رشته: برق

تلفن: 09113941359
پروانه اشتغال: طراحی             پایه: 3    
شماره دفتر مهندسی: 321        سمت در دفتر: عضو دفتر