رزومه
  نام: افضل مرادی

رشته: عمران

تلفن: 09111931590
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 1    
شماره دفتر مهندسی: 35        سمت در دفتر: عضو دفتر