رزومه
  نام: مهدیه قزوینی

رشته: معماری

تلفن: 09112144134
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 59        سمت در دفتر: عضو دفتر