رزومه
  نام: معصومه عليزاده لطرئی

رشته: معماری

تلفن: 09111954483
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 3    
شماره دفتر مهندسی: 838        سمت در دفتر: عضو دفتر