رزومه
  نام: یاسر سینکائی

رشته: عمران

تلفن: 09113919647
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 829        سمت در دفتر: مسئول دفتر