رزومه
  نام: فرزاد حناچی

رشته: مکانیک

تلفن: 09122088355
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 229        سمت در دفتر: عضو دفتر