رزومه
  نام: علیرضا جهاندار

رشته: برق

تلفن: 09111952023
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 3    
شماره دفتر مهندسی: 214        سمت در دفتر: عضو دفتر