رزومه
  نام: مریم شیخ الاسلامی

رشته: مکانیک

تلفن: 09111153136
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 1    
شماره دفتر مهندسی: 59        سمت در دفتر: عضو دفتر