نام:افسانه عليزاده بازار محله
رشته: مکانیک
تلفن: 09113967714

نام:سارا خزایی پول
رشته: برق
تلفن: 09375156438
رئیس کمیته دفاتر
نام: یاسر سینکائی
رشته:عمران
تلفن: 09113919647

نام: معصومه عليزاده لطرئی
رشته:معماری
تلفن: 09111954483

نام: مهدی فرخی کشکک
رشته:عمران
تلفن: 09363914961