خبر
جلسه با هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان

جلسه هيأت رئيسه سازمان نظام مهندسي استان با حضور برخي از اعضاي هيأت رئيسه دفترنمايندگي و هيأت مديره کانون مهندسين ساختمان نوشهر

موضوع: رسيدگي به امور دفترنمايندگي نوشهر و بررسي شرايط برون سپاري سازمان در حوزه هاي آموزش، رفاهي و غيره جهت تعامل بيش از پيش با مجموعه کانون ها