نام:یاسر سینکائی
رشته: عمران
تلفن: 09113919647

نام:فاطمه زکوی
رشته: معماری
تلفن: 09359786126

نام:محمد خسروی لرگانی
رشته: عمران
تلفن: 09111250262

نام:فاطمه عرفانی
رشته: عمران
تلفن: 09392607035

نام:عبدا... آزادیان دلسم
رشته: عمران
تلفن: 09119938079

نام:ساناز عاصفی
رشته: معماری
تلفن: 09358176066

نام:سجاد کشاورز لشکناری
رشته: مکانیک
تلفن: 09352778333

نام:عباس خزائی پول
رشته: عمران
تلفن: 09118918779

نام:غزال پورخیابانی
رشته: معماری
تلفن: 09115963136
مسئول روابط عمومی
نام: مهران ميرچی
رشته:عمران
تلفن: 09358379148

نام: مهدی آزادیان دلسم
رشته:عمران
تلفن: 09111967529

نام: مجید علیجانی تلابنی
رشته:عمران
تلفن: 09306030778

نام: اسماعیل پاشا زانوسی
رشته:عمران
تلفن: 09111969605

نام: سیده نوا حسینی
رشته:معماری
تلفن: 09113919554

نام: زهرا جهاندار لاشکی
رشته:برق
تلفن: 09389660968

نام: سید روح اله موسوی میرکلائی
رشته:عمران
تلفن: 09361223600

نام: سید قاسم امیری ارجمند
رشته:عمران
تلفن: 09394126979

نام: سیده سولماز حسینی
رشته:معماری
تلفن: 09010500193

نام: احسان نجاریان
رشته:عمران
تلفن: 09357718806

نام: جواد قربانی
رشته:عمران
تلفن: 09113921053