نام:سجاد نقيبی
رشته: عمران
تلفن: 09113938704

نام:جواد قربانی
رشته: عمران
تلفن: 09113921053

نام:علی اصغر کیاکجوری
رشته: عمران
تلفن: 09391375752

نام:فرهاد باقری خيره
رشته: عمران
تلفن: 09113945591

نام:محمد خسروی لرگانی
رشته: عمران
تلفن: 09111250262

نام:مهدی كلانتری
رشته: عمران
تلفن: 09111912449

نام:مریم منجمی
رشته: معماری
تلفن: 09111935428

نام:محمد آفتابی
رشته: عمران
تلفن: 09113912809

نام:حسام اسحقی نیموری
رشته: عمران
تلفن: 09111967787

نام:فاطمه عرفانی
رشته: عمران
تلفن: 09392607035

نام:سیده فاطمه حسینی سنگ نو
رشته: معماری
تلفن: 09119924990
مسئول رفاهی و ورزشی
نام: زهرا خزائی کوهپر
رشته:معماری
تلفن: 09113954584

نام: سعید خواجوند
رشته:عمران
تلفن: 09111938305

نام: پیمان جعفر مرزی
رشته:عمران
تلفن: 09111911157

نام: سهند اسمعیلی
رشته:معماری
تلفن: 09111350153

نام: سید جعفر موسوی میرکلائی
رشته:برق
تلفن: 09111966933

نام: سید محمود حسینی
رشته:عمران
تلفن: 09111932795

نام: جلال بائی
رشته:عمران
تلفن: 09123599726

نام: فرشید جعفرزاده
رشته:عمران
تلفن: 09111946952

نام: هومن سجودی جورکویه
رشته:عمران
تلفن: 09111951190

نام: خيرالله فرجی پول
رشته:عمران
تلفن: 09113935760

نام: مهدیه رضوانی فرد
رشته:معماری
تلفن: 09119937261