سمت: رئیس هیأت مدیره کانون
نام: سلمان نوری کجوریان
رشته:عمران
تلفن: 09111955482
سمت: مسئول مالی
نام: فرهاد باقری خیره
رشته:عمران
تلفن: 09113945591
مصوبات جلسه اول هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دوم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه سوم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه چهارم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه پنجم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه ششم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هفتم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هشتم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه نهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه یازدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دوازدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه سیزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه چهاردهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه پانزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هفدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هجدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه نوزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیستم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و یکم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و چهارم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و پنجم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل