سمت: نائب رئیس
نام:سجاد نقيبی
رشته: عمران
تلفن: 09113938704
سمت: دبیر
نام:سهند حسن زاده دارائی
رشته: عمران
تلفن: 09351710022
سمت: مسئول آموزش
نام:مهدی پاشا زانوسی
رشته: برق
تلفن: 09367958537
سمت: بازرس
نام:یاسر سینکائی
رشته: عمران
تلفن: 09113919647
سمت: رئیس هیأت مدیره کانون
نام: قاسم ملايی کندلوس
رشته:مکانیک
تلفن: 09111937363
سمت: مسئول مالی
نام: سلمان نوری کجوریان
رشته:عمران
تلفن: 09111955482
سمت: مسئول روابط عمومی
نام: مهران ميرچی
رشته:عمران
تلفن: 09358379148
سمت: مسئول رفاهی و ورزشی
نام: زهرا خزائی کوهپر
رشته:معماری
تلفن: 09113954584
سمت: بازرس
نام: شعیب ابراهیم نیا
رشته:عمران
تلفن: 09113926770
مصوبات جلسه اول هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دوم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه سوم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه چهارم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه پنجم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه ششم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هفتم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هشتم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه نهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه یازدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه دوازدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه سیزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه چهاردهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه پانزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هفدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه هجدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه نوزدهم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیستم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و یکم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و چهارم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل
مصوبات جلسه بیست و پنجم هیأت مدیره دوره هجدهم     دانلود فایل