نام: مهدی پاشا زانوسی
رشته:برق
تلفن: 09367958537
نام: علیرضا جهاندار
رشته:برق
تلفن: 09111952023
نام: محمد وريج كاظمی
رشته:برق
تلفن: 09113941359